چهارمین کنفرانس چیلر و برج خنک کن

چهارمین کنفرانس چیلر و برج خنک کن

محورهاي كنفرانس:

- صورتبنديهاي فرايندي چيلرها و برجهاي خنك كن و كاربردهاي آنها
- كنترل فرآيند برجهاي خنك كن و چيلرها و ادوات ابزار دقيقي مرتبط
- عمليات شيميايي و سيستم هاي تصفيه آب مرتبط با چيلرها و برجهاي خنك كن
- توجهات ويژه در عمليات و نگهداشت چيلرها و برجهاي خنك كن
- خريد و انتخاب برجهاي خنك كن و چيلر
- خوردگي در چيلرها و برجهاي خنك كن
- چيلر، برج خنك كن و صرفه جويي در مصرف انرژي شامل مديريت انرژي و دما
- دستگاهها و اجزاي فرعي مرتبط با برجهاي خنك كن
- جرم گرفتگي چيلرها و برجهاي خنك كن و روشهاي جلوگيري از آن
- ايمني در عمليات چيلر و برجهاي خنك كن
-  فرصتهاي افزايش بازدهي به هنگام طراحي و راهبري چيلرها و برجهاي خنك كن
- روشهاي جديد طراحي و معرفي نرم افزارهاي طراحي چيلر و برج خنك كن
- شبيه سازي چيلرها و برجهاي خنك كن و تخمين بازده و معرفي نرم افزارهاي مربوطه
- عمليات چيلرها و برجهاي خنك كن در مناطق مختلف آب و هوايي
- متالورژي و ساخت چيلرها و برجهاي خنك كن
- روشهاي تخمين هزينه و اقتصاد مهندسي سيستمهاي چيلر و برج خنك كن
- تعميرات چيلرها و برجهاي خنك كن و رفع عيب آنها
- آزمايشات مختلف مرتبط با چيلرها و برجهاي خنك كن
- پيشرفتهاي حاصل شده در طراحي و ساخت چيلرها و برجهاي خنك كن
- سيستمهاي فيلترينگ برجهاي خنك كن
- فونداسيون و پياده سازي زيرساختها و سازه ها مرتبط با احداث برجهاي خنك كن
- روشهاي پيشرفته جلوگيري از مشكلات فرآيندي
- سيستمهاي توزيع آب در برجهاي خنك كن
- توجهات زيست محيطي در ارتباط با عمليات و كاربرد برجهاي خنك كن
- طراحي چيلر و برج خنك كن با هدف ايجاد سهولت در عمليات ساخت و تعميرونگهداري

نظرات