سومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوریهای نوین

سومین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوریهای نوین

محورهاي كنفرانس:

- آموزش
- خوردگي
- ايمني و بازرسي
- نانو تكنولوژي
- روانسازهاي صنعتي
- بيوشيمي و زيست فناوري
- مدل سازي و شبيه سازي
- شيمي سموم و آفتكشها
- فناوري هاي نوين و جداسازي
- سنتز و توليد مواد شيميايي، دارويي
- پليمر، تركيبات جديد، مهندسي پليمريزاسيون
- (شيمي(تجزيه، آلي، شيمي فيزيك، معدني، هسته اي
- نانوجاذب ها و فناوري هاي جديد در صنايع نفت و گاز
- احتراق، كوره هاي صنعتي، مشعل ها، مبدل هاي حرارتي
- فناوري هاي نوين در ذخيره سازي و انتقال نفت خام و گاز
- محيط زيست، توسعه پايدار، انرژي، مديريت انرژي، انرژي هاي تجديد پذير
- فناوري هاي نوين در اكتشاف، حفاري، استخراج، و صيانت از مخازن هيدروكربوري
- ( فناوري هاي نوين و صنايع شيميايي(معدني، غذايي، پليمر، دارويي، نفت، گاز، پتروشيمي
- سينتيك، كاتاليست، رآكتورهاي صنعتي، كاربرد نانوكاتاليستها در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي

رئيس همايش: دكتر سيد فواد آقا ميري

دبير علمي: مهندس الهام حاج صادقي

دبير اجرايي: دكتر سيد فواد آقا ميري

نظرات