دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم

دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم

محورهاي كنگره:

- توليد محصولات زراعي، باغي و دامي ارگانيك
- چالش هاي گذر از كشاورزي مرسوم به كشاورزي ارگانيك
- مديريت آب و خاك و اقليم در كشاورزي ارگانيك  مرسوم
- نقش مهندسي بيوسيستم در كشاورزي ارگانيك و مرسوم
- اهميت منابع طبيعي در كشاورزي ارگانيك و مرسوم
- مديريت آفات، بيماريها و علف هاي هرز
- گياهان دارويي و كاربرد آنها در كشاورزي
- شيوه هاي نوين در توليد محصولات زراعي،دامي و باغي
- كاربرد زيست فناوري و نانو فناوري در كشاورزي
- كشاوزي ارگانيك و تغذيه سالم

نظرات