اولین کنفرانس ذخیره سازی ومخازن نفت و گاز

اولین کنفرانس ذخیره سازی ومخازن نفت و گاز

اهداف كنفرانس:

- تاكيد بر ضرورت و اهميت ذخيره سازي و ارتقاء توانمندي هاي داخلي
- افزايش سطح دانش علمي و فني روش هاي مختلف ساخت مخازن ذخيره سازي
- بررسي فناوري هاي نوين در طراحي، ساخت، مديريت، تعميرات و نگهداري و تميزكاري مخازن
- برآورد توان علمي، فني و اجرايي داخلي جهت اجراي پروژه هاي ذخيره سازي نفت و گاز
- ثبت تجربيات و مستندسازي پژوهش ها و اقدامات اجرايي در حوزه هاي ذخيره سازي نفت و گاز
- ايجاد بستري مناسب براي هم انديشي دست اندركاران مرتبط با ذخيره سازي نفت و گاز
- بررسي راهكارهاي افزايش عمر و بهره برداري از مخازن


محورهاي كنفرانس:

- طراحي و ساخت مخازن
- مديريت مخازن
- اصول ذخيره سازي
- تجهيزات جانبي مخازن
- حفاظت و پايش مخازن
- فناوري هاي نوين
- بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE)
- بازرسي مخازن
- اتوماسيون، اندازه گيري و ابزار دقيق
- مخازن در پايانه هاي خشكي و دريايي
- رسوب گذاري، نشست و شكست مخازن
- تميزكاري مخازن
- پدافند غيرعامل
- نگهداري و تعميرات مخازن
- نقش مخازن در عرضه پايدار انرژي
- مخازن زيرزميني
- تامين مالي در پروژه هاي مخازن

نظرات