اولین همایش منطقه ای شناخت جرایم و راهکارهای مقابله با آن

اولین همایش منطقه ای شناخت جرایم و راهکارهای مقابله با آن

محورهاي همايش:

شناخت ومباني نظري مقابله با جرم
- شاخص ها ومعيارهاي ارزيابي وشناخت جرم
- ديدگاهها ورويكردهاي مختلف به جرم
- روش پيشگيري ومقابله با جرم
- نقشGIS درشناسايي وپيش بيني كانون هاي جرم خيز
- فضاهاي شهري وجرم
- نقش آموزش در پيشگيري از جرم

انواع جرائم وراه هاي مقابله با آن
- جرائم سايبري (كلاهبرداري رايانه اي ،جعل رايانه اي، سرقت رايانه اي....)
- جرائم عليه اشخاص، اموال، امنيت، آسايش عمومي، محيط زيست، بزه ديدگي خاص زنان ، كودكان، ناتوانان جسمي ، اقليت هاو......
- ساير جرائم اقتصادي ، جرائم سياسي وجرائم اجتماعي وجرائم جديد
 
نهادهاي پيشگيري كننده ومقابله با جرم 
- نهاد ديني ومقابله با جرم
- ساير نهادهاي دولتي (صدا وسيما، آموزش وپرورش، فرمانداري و....) ومقابل با جرم
- سازمانهاي غير دولتي (سازمانهاي مردم نهاد ومشاركت مردمي) ومقابله با جرم
- دستگاه قضايي، سازمان زندان ها و نيروهاي نظامي ومقابله با جرم

شناسايي موانع ومحدوديت هاي مقابله با جرم
- موانع طبيعي  - موانع انساني

بازپروري ودرمان

نظرات