نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین

نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین

اهداف كنفرانس:

- گسترش و ترويج دانش اكولوژي سيماي سرزمين در ايران
- معرفي و توسعه ي روش ها و دستاوردهاي جديد در علم اكولوژي سيماي سرزمين
- ايجاد فرصتي مناسب جهت تبادل نظر ميان پژوهشگران، متخصصين، دانشجويان و فعالان در عرصه ي منابع طبيعي با رويكرد سيماي سرزمين

 

محورهاي كنفرانس:

- تنوع زيستي و حفاظت در مقياس سيماي سرزمين (ژنتيك، طرح ريزي حفاظت، گونه هاي غيربومي و ...)
- تغييركاربري اراضي، ارزيابي و مديريت سيماي سرزمين
-اقتصاد، سياستگذاري، مسائل اجتماعي، حقوق، مشاركت هاي مردمي در مديريت پايدار سيماي سرزمين
- تغييرات اقليمي و نقش آن بر ساختار و عملكرد اكوسيستم ها
- فرهنگ سازي و حفاظت از چشم اندازهاي طبيعي
- طراحي محيط زيست و بهسازي منظر و فضاي سبز متناسب با تغييرات اقليمي
- مديريت و پايش آلودگي هاي زيست محيطي در مقياس سيماي سرزمين


مطالعات مربوط به پژوهش هاي انجام شده در اكوسيستم هاي مختلف طبيعي، نيمه طبيعي و شهري، شامل اكوسيستم هاي آبي (سواحل، دريا ها، تالاب ها، درياچه هاي مصنوعي و...) و خشكي (مراتع، جنگل ها و...) پذيرفته مي شود.

نظرات