اولین همایش سراسری پروژه اسلام در زندگی شهری

اولین همایش سراسری پروژه اسلام در زندگی شهری

اهداف همايش:

- توليد طرح و محتوا در راستاي كمك به پيشبرد اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله
- دستيابي به الگوي ترسيم و طراحي شهر تمدن ساز اسلامي

محورهاي همايش:

اقتصادي
- سبك و سياق معيشت درشهر اسلامي
- نقش و منش كاسب مسلمان
- بايد و نبايدهاي ساختار مالي و و اعتباري و بانكداري در «اسلام- شهر»
- شاخصه هاي بازار شايسته شهر اسلامي
- و ساير موضوعات مرتبط

سياسي
- اصول مديريت و منش مديران در شهر اسلامي
- ابزارهاي ايجاد امنيت در «اسلام – شهر»
- تعريف عدالت اسلامي و شيوه اجراي آن در شهر
- نقش و جايگاه شوراهاي اسلامي
- شاخصه هاي نيروي انتظامي شايسته شهروندان مسلمان
- اصول شهرداري در انديشه اسلامي
- جايگاه و كارويژه قانون و قضاي اسلامي در شهر
- و ساير موضوعات مرتبط

فرهنگي
- شاخصه هاي مطبوعات و رسانه هاي مجازي در تراز «اسلام- شهر»
- هنر اسلامي در زندگي شهري
- ازدواجآسان وطلاق سختدر «اسلام-شهر»
- اسراف و تبذير درزندگي شهري و راهكارهاي كاهش آن
- تغذيه شهروند مسلمان
- رسانه ملي در شهر اسلامي
- كم و كيف طراحي و ترويج نمادهاي اسلامي در فضاهاي شهري
- موسيقي درزندگي شهري
- معماري اسلامي در «اسلام- شهر»
- و ساير موضوعات مرتبط

اجتماعي
- ويژگي هاي «شهروند مسلمان»
- شهر الكترونيك اسلامي
- وبژگي هاي دانشگاه مطلوب «اسلام- شهر»
- جايگاه محيط زيست در قاموس انديشه ديني
- نقش امر به معروف و نهي از منكر در زندگي شهري
-آموزش و پرورش ديني در شهر اسلامي
- اخلاق مداري به سبك اسلامي در زندگي شهروندي
- تعريف بهداشت شهري، فردي، رواني، جسمي و اجتماعي در شهر ديني
 جايگاه زن مسلمان درزندگي شهري
- انسجام ملي و مشاركت اجتماعي در«اسلام – شهر»
- فقه اسلامي در زندگي شهري
- و ساير موضوعات مرتبط

نظرات