همایش منطقه ای تاثیر آموزه های اسلامی در پیشرفت علوم و فن آوری های نوین

همایش منطقه ای تاثیر آموزه های اسلامی در پیشرفت علوم و فن آوری های نوین

اهداف كنفرانس:

- بررسي راه هاي توليد علم معتبر اسلامي بر پايه علوم مدرن
- احياي فلسفه اسلامي علوم مهندسي
- بررسي ضرورت اسلامي شدن علوم مهندسي مدرن

محورهاي كنفرانس:

- اصول و معيار هاي هنر اسلامي
- نشانه هاي مهندسي در قرآن
- جايگاه علوم مهندسي در اسلام
- قران و پردازش اطلاعات در انسان
- علم و تعقل در قرآن از منظر مهندسي

نظرات