پنجمین کنگره بین المللی سایکوسوماتیک

پنجمین کنگره بین المللی سایکوسوماتیک

اهداف همايش:

آشنايي و بررسي ديدگاه روان تني در حوزه توانبخشي و روان درماني با كودكان

محورهاي همايش:

- نقش استرس در بيماريهاي روان تني
- مشكلات و چالش هاي منوجود در كار باليني – فرسودگي شغلي
- نقش جنسيت در بيمارثيهاي روان تني
- جنبه هاي اجتماعي و بين فرهنگي در بيماريهاي روان تني
- نقش عوامل بيولوژي در بيماريهاي روان تني
- مشكلات هيجاني در بخش هاي طبي و نقش گروههاي حمايتي
- مديريت بيماران مهاجم و پرخاشگر در بيمارستانهاي عمومي
- مداخلات روانشناختي و درد در بيماريهاي مزمن
- مداخلات روانشناختي و تغيير در سبك زندگي بيماريهاي مزمن
- تأثير بيماريهاي مزمن بر ابعاد مختلف كيفيت زندگي
- نقش مراكز توانبخشي در درمان بيثماريهاي روان تني
- توانبخشي بيماريهاي ارتوپدي
- توانبخشي بيماريهاي قلب و عروق
- توانبخشي بيماريهاي گوارش
- توانبخشي بيماران تنفسي ( ريوي )
- توانبخشي بيماران نورولوژي
- توانبخشي بيماران سرطاني
- توانبخشي بيماران ENT
- توانبخشي بيماران ارولوژي
- توانبخشي بيماران روانپزشكي
- توانبخشي بيماران وابسته به مواد
- توانبخشي سرپايي و بستري
- پيشگيري و سلامت جامعه
- توانبخشي كودكان با نيازهاي خاص
- طب فيزيكي و توانبخشي بيماران
- توانبخشي بيماران كليوي
- توانبخشي بيماران خاص
- نقش قواي مقننه و مجريه در توانبخشي بيماران


نظرات