اولین همایش ملی عشایر، نظم و امنیت

اولین همایش ملی عشایر، نظم و امنیت

محورهاي همايش:

عشاير،اقتصاد، نظم و امنيت ملي:
- ظرفيت ها و تنگنا هاي اقتصاد كوچ نشين
- نقش توليدات اقتصادي عشاير در نظم و امنيت
- اقتصاد كوچ نشينان و سياست هايب اقتصادي دولت براي نظم و امنيت عشاير
- اقتصاد گردشگري عشاير، نظم و امنيت

مرزداري، جامعه عشايري، نظم و امنيت:
- نقش عشاير در نظم و امنيت مرزها
- اختلافات عشيره اي در مرزها
- پليس عشاير و نقش آن در نظم و امنيت مرزها
- نقش عشاير به عنوان عوامل پدافندي در مناطق مرزي

عشاير،مهاجرت،حاشيه نشيني و نظم و امنيت:
- بررسي نقش عشاير در بروز پديده حاشيه نشيني
- آسيب هاي اجتماعي ناشي از مهاجرت عشار
- مهاجرت و نقش آن در زندگي عشاير

عشاير، فرهنگ و نظم و امنيت:
- خرده فرهنگ هاي موجود در جامعه عشاير
- راهكارهاي ارتقاي امنيت اجتماعي در جامعه عشاير
- تاثيرات فرهنگي عشاير بر نظم و امنيت
- رابطه تنوع ايلات و طوايف با نظم و امنيت
- تاثيرات فرهنگي برون مرزي و نگرش عشايرنظم و امنيت

آسيب شناسي اجتماعي، عشاير، نظم و امنيت:
- آسيب شناسي قانون گريزي و قانون شكني در عشاير
- جرم شناسي در جامعه عشاير
- نقش پليس در كاهش آسيب هاي اجتماعي عشاير
- نزاع و در گيري در بين عشاير
- نگهداري سلاح و آسيب هاي اجتماعي ناشي از آن در بين عشاير

نظرات