کنفرانس بیوتکنولوژی محیط زیستی

کنفرانس بیوتکنولوژی محیط زیستی

اهداف كنفرانس:

- برآورد پتانسيل دانش بيوتكنولوژي محيط زيستي در كشور
- درك از نقاط قوت و ضعف بيوتكنولوژي در محيط زيست
- برقراري ارتباطات بين تشكل ها، ارگان هاي دولتي و خصوصي
- آشنايي بيشتر متخصصين بيوتكنولوژي با مشكلات محيط زيستي
- ارائه راهكارهاي مناسب بيوتكنولوژي به منظور رفع مشكلات محيط زيست

 

محورهاي كنفرانس:

بيوتكنولوژي دريايي (Marine Biotechnology):
- حسگرهاي زيستي و باكتريهاي دريايي
- ژنهاي كاوشگر در شناسايي موجودات مفيد و مضر (پاتوژنهاي ماهي در سيستمهاي آبزي پروري)
- ژنهاي كاوشگر و اكولوژي آبزيان
- به كار گيري آفت كشهاي زيستي در درياهايي
- مهندسي ميكروجلبك هاي دريايي در توليد سوخت زيستي
- ميكرو ارگانيزم هاي دريايي و پاكسازي زيستي آلودگيهاي نفتي دريا
- حذف آلاينده هاي زيستي و ميكروبي درياي خزر
- حذف آلاينده هاي زيستي ،نفتي ، فلزات سنگين ، مواد دفع كشتي ها در سواحل جنوبي
- كاربرد تكنيكهاي مولكولي در ايجاد و حفاظت از منابع  ژنتيك ذخاير ژنتيكي دريايي 
- جلوگيري از روند رو به كاهش تثبيت  تنوع گونه هاي دريايي
- بيوتكنولوژي در سلامت و بهداشت موجودات آبزي پروري
 
بيوتكنولوژي منابع (Resource Biotechnology):
- كاربردهاي بيوتكنولوژي در كشاورزي پايدار
- بهره برداري پايدار از منابع شيلاتي
- تنوع زيستي و امنيت غذايي
- تاثير گياهان تراريخته بر محيط زيست و ارائه راهكارها به منظور رفع اثرات سوء آنها
- تشخيص بيماريها و آفات
 
بيوتكنولوژي و پالايش زيستي:
- تكنولوژي ممبرنها
- جلبك و فتوبيوتكنولوژي (Algae and photobiotechnology)
- بهينه سازي فرايندهاي تصفيه آب و فاضلاب
- بيوكاتاليزورهاي زيست محيطي
- بيوكاتاليزورها و حذف زيستي آنزيمي
- پالايش زيستي و تجزيه زيستي (Bioremediation and Biodegradation)
- كاربرد بيوتكنولوژي در حذف آلودگيهاي آب، خاك و هوا
- روشهاي نوين امحاء انواع پسماندها
- روشهاي نوين حذف ريزگردها با تكيه بر روشهاي زيستي
- حذف آلاينده هاي خروجي خودروها و دودكش صنايع
- حذف آلاينده هاي مختلف آب، پساب و خاك به روش نوين (اعم از آلاينده هاي نفتي،كود،سموم،فلزات سنگين و ساير موارد)
- كاربرد بيوتكنولوژي در مديريت پسماندهاي شهري،صنعتي،كشاورزي وبيمارستاني
 
پايش آلاينده ها و بيوتكنولوژي:
- اندازه گيري شاخصهاي آلودگي با استفاده از روشهاي بيوتكنولوژي
- نشانگرهاي مولكولي و تنوع زيستي
- مهندسي ژنتيك و تكنولوژي توليد محصولات نوتركيب در حذف آلودگيها
- بيوتكنولوژي و شناسايي گونه هاي گياهي و جانوري
- روشهاي نوين تشخيص و اندازه گيري آلاينده هاي محيط زيست (آب،پساب،خاك وهوا) به روش زيستي
 
ايمني زيستي:
- ايمني زيستي و مخاطرات فناوري زيستي
- ضوابط و مقررات ايمني زيستي
 
بيوتكنولوژي و صنايع پاك:
- بيوتكنولوژي و فناوريهاي پاك (Biotechnology and Clean Technology)
- پالايشگاههاي زيستي (Biorefineries)
- سوختهاي زيستي (Biofuels)
- بيوانرژي (Bioenergy)
- فناوريهاي ميكروبي و بيوشيمي
- ازدياد برداشت از مخازن نفتي
 
تاثير بيوتكنولوژي در تنوع زيستي و حفظ ذخاير ژنتيكي:
- روش تشخيص سريع بيماريهاي حيات وحش
- حفاظت و نگهداري از گونه هاي در حال انقراض
- حفاظت از تنوع زيستي
- كنترل گونه هاي مهاجم غير بومي

نظرات