سیزدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

سیزدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

محورهاي كنفرانس:

- فازي در مهندسي
- هوش مصنوعي
- فازي در تكنولوژي اطلاعات
- سيستم ها و مجموعه هاي فازي
- فازي در مديريت و تحقيق عمليات
- كاربرد هاي سيتم هاي فازي و منطق فازي

نظرات