چهارمین همایش مدیریت آب، پساب و پسماند

چهارمین همایش مدیریت آب، پساب و پسماند

شركت هم انديشان انرژي كيميا از پيشتازان عرصه آگاهي، علوم و فناوريهاي نوين در حوزه نفت، انرژي و صنايع مرتبط در كشور، با همكاري متخصصين و نخبگان صنعتي، در نظر دارد براي چهارمين سال پياپي، چهارمين همايش علمي پساب و پسماند در صنايع نفت و انرژي را با هدف ايجاد نگاه ويژه در كشور به موضوع پساب و پسماند صنايع مختلف و مطالعه علمي اين حوزه در روز پنجشنبه، مورخ 19 دي 1392 در تهران، مركز همايشهاي صدا و سيما برگزار نمايد.

محورهاي همايش:

- مديريت پساب و پسماند در صنايع نفت و انرژي (جمع آوري، دفع، كاهش از مبدا، بازيافت،كمپوست و ... )
- شناسايي و پايش آلايندههاي ناشي از پساب و پسماند در صنايع نفت و انرژي
- فناوريهاي نوين جمع آوري، دفع و تصفيه مهندسي پسابها و پسماندها به روشهاي هوازي و بيهوازي
- استفاده از روشهاي زيستي (بيو) در تصفيه پسابها و پسماندها در صنايع نفت و انرژي
- استانداردهاي جديد كيفي و كمي پساب و پسماند و فرآورش آنها
- توليد انرژي و روشهاي بازيافت مواد پر ارزش از پسابها و پسماندها در صنايع نفت و انرژي
- شناخت پساب و پسماند صنايع مختلف و روشهاي جلوگيري از تخريبات زيست محيطي آنها
- روشهاي نوين آناليز و ارزيابي مواد آلوده و مضر در پساب و پسماند صنايع نفت و انرژي
- روشهاي محاسبه و تعيين شدت و الگوي آلودگي پسابها و پسماندها و استفاده از رايانه در اين خصوص و معرفي نرم افزارهاي تخصصي
- بررسي هاي اقتصادي در خصوص مديريت پساب و پسماند در صنايع نفت و انرژي
- كاربرد فناوري نانو در موضوع پساب و پسماند
- مطالعات موردي و گزارش پروژه هاي صنعتي اجرا شده و موفقيت آميز در حوزه مديريت پساب و پسماند
- گزارش ثبت اختراعات صنعتي در دنيا و كشور در راستاي پساب و پسماند

نظرات