بیست و سومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی

بیست و سومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی

محورهاي همايش

آسيب شناسي نظام تامين مالي توليد در كشور:
- نقش نظام تامين مالي موجود در تحريك رشد اقتصادي كشور
- نهادهاي مفقود درنظام تامين مالي كشور
- ضرورت طراحي ابزارهاي نوين وكاربردي در تامين مالي كشور
- نقش بازار پول و سرمايه در تامين مالي توليد
- نظام تامين مالي موفق، تجربه ساير كشورها
- درجه رقابت پذيري بازار خدمات مالي در كشور
- ساختار مالي بخش شركتي در اقتصاد ايران
- فرايند و توالي اقدامات در اصلاح نظام تامين مالي
- تامين مالي در شرايط تورم ركودي
 

اقتصاد مقاومتي:
- مقررات زدايي و مقررات گذاري متناسب با شرايط تحريم
- مقررات ارزي و تجاري در شرايط تحريم
- تامين مالي ارزي در شرايط تحريم
- تجربه بحران ارزي ساير كشورها
- راهكارهاي برون رفت از ركود تورمي
- راهكارهاي مقاوم سازي بانك ها در برابر شوك هاي اقتصادي
- بازنگري نقش نظام بانكي در شرايط تحريم
- سياست‌هاي پولي و اعتباري مناسب در شرايط تحريم
 

نقش و جايگاه نظام بانكي در حمايت از توليد:  
- نقش سياست‌هاي اعتباري در مديريت چرخه‌هاي تجاري
- تحليل عملكرد بانك‌ها در تامين مالي بخش هاي توليدي
- اثرنوسانات بخش واقعي بر ترازنامه بانك ها و موسسات اعتباري
- ارزيابي سياست‌هاي اعتباري دهه 80 و تاثير آن بر بخش‌هاي توليدي
- ارزيابي شاخص‌هاي سلامت نظام بانكي
- تاثير استقلال بانك مركزي براقتصاد كشور
- اثر بسته‌هاي سياستي – نظارتي بانك مركزي بر توليد
- محدوديت نقدينگي بنگاه‌هاي توليدي
- حجم نقدينگي مورد نياز در اقتصاد ايران
- چالش مطالبات معوق، سررسيد گذشته و مشكوك‌الوصول بانك‌ها
- راهكارهاي تامين سرمايه در گردش واحد‌هاي توليدي
 

نظرات