سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران

سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران

محورهاي كنگره:

-  ريزگرد ها و پيامد هاي آن
-  پايش خاك‏، الودگي هاي نفتي و صنعتي
-  آبخيزداري و مديريت آبخيز ها
-  بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
-  پيدايش، رده بندي و ارزيابي خاك
-  حاصلخيزي و تغذيه گياه
-  فيزيك ، فرسايش و حفاظت خاك
-  شيمي خاك
-  فن آوري هاي نوين در علوم خاك
-  تاثير تسهيلات بانكي بر بهره وري از اراضي
 

نظرات