چهارمین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز

چهارمین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز

اهداف كنفرانس:

- بررسي فرصت ها و چالش‌هاي موجود صنعت لوله و خطوط انتقال نفت و گاز
- ارائه توانمندي‌هاي شركت‌هاي برتر صنعت لوله و پيمانكاران خطوط انتقال
- بررسي راهكارهاي موجود جهت رشد صنعت لوله و خطوط انتقال
آشنايي با آخرين دستاوردهاي فني و تكنولوژيك
- بهره مندي از تجارب كاربردي متخصصين صنعت لوله و خطوط انتقال نفت و گاز

محورهاي كنفرانس:

مديريت خطوط لوله نفت و گاز:
- مديريت يكپارچه خطوط لوله
- چشم انداز توسعه بازار خطوط لوله در ايران و خاورميانه
- مديريت پروژه هاي خطوط لوله
- تامين مالي پروژه هاي خطوط لوله
- مديريت تأمين و تداركات پروژه هاي خطوط لوله
- قراردادها و قوانين ملي و بين المللي خطوط لوله
- فناوري اطلاعات و ارتباطات در مديريت خطوط لوله
- مديريت ريسك در خطوط لوله

مواد و روش‌هاي نوين ساخت لوله :
- فناوري‌هاي ساخت لوله
- ساخت و ارزيابي ورق هاي فولادي
- لوله هاي غير فلزي
 
طراحي و اجراي خطوط لوله نفت و گاز:
- طراحي و خدمات مهندسي خطوط لوله
- ايستگاه ها و تجهيزات خطوط لوله
- ديسپاچينگ و SCADA در خطوط لوله
- اجراي پروژه هاي خطوط لوله
- تضمين كيفيت و بازرسي ساخت
- بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE)

جوشكاري:
- فناوري و تجهيزات جوشكاري ساخت لوله
- جوشكاري حين نصب
- تست جوشكاري

بهره‌برداري، نگهداري و تعميرات خطوط لوله:
- روش هاي نوين بهره برداري خطوط لوله
- نگهداري و تعميرات بهينه خطوط لوله
- فناوري و تجهيزات پيگ، لانچر و رسيور
- خدمات بازرسي فني حين بهره برداري

حفاظت، مانيتورينگ و كنترل خوردگي :
- مواد و فناوري‌هاي پوشش داخلي و خارجي
- مديريت خوردگي و سيستم‌هاي محافظتي
 
خطوط لوله دريايي:
- طراحي و اجراي پروژه هاي خطوط لوله دريايي
- فناوري ها و تجهيزات لوله گذاري در دريا
- سيستم هاي پوشش و خوردگي لوله هاي دريايي

نظرات