همایش منطقه ای کارآفرینی

همایش منطقه ای کارآفرینی

محورهاي همايش:

كارآفريني و توسعه
- نقش آموزش كارآفريني در توسعه
- كارآفريني و توسعه فرهنگي و اجتماعي
- نقش رويكردهاي نوين بازاريابي در توسعه كارآفريني
- كارآفريني و تعالي سازماني، كيفيت و بهره وري

زير ساخت هاي كارآفريني
- زير ساخت هاي توسعه كارآفريني
- خلاقيت، نوآوري و كارآفريني
- بررسي مباني نظري دانشگاه هاي كارآفرين
- نقش كارآفريني فردي و سازماني در ارتقاي توليد ملي

فرهنگ سازي و كارآفريني
- خانواده، دانشگاه و فرهنگ كارآفريني
- فرهنگ كارآفريني، اشتغال و كسب و كار
- عوامل موثر بر ارتقاء فرهنگ كارآفريني

محورهاي ويژه:
- تبيين تفكر راهبردي مقام معظم رهبري در نامگذاري سال ها با رويكرد كارآفريني
- نقش كارآفريني در توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني
- فرايند ها و ساز و كارهاي توسعه كارآفريني در استان لرستان
- اخلاق محوري و كارآفريني

نظرات