نشست تخصصی مدیریت شهری و توسعه پایدار

نشست تخصصی مدیریت شهری و توسعه پایدار

محورهاي نشست:

- سيما و منظر شهري
- مقررات ملي و الزامات فني ساختمان
- مديريت بحران - پدافند غير عامل و مخاطرات شهري
- سياستگذاري فرهنگي - اجتماعي، فرصت هاي سرمايه گذاري و افزايش مشاركت بخش خصوصي
- الگوهاي توسعه شهري و كاربرد فن آوري هاي نوين در صنعت ساختمان
- ژئوتكنيك و بهسازي لرزه اي

نظرات