دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی

دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی

با اتكال به عنايت الهي و شكر نعمت توفيق در برگزاري موفق نخستين كنگره بين المللي علوم انساني اسلامي، با استفاده از تجارب به دست آمده و مشاركت مراكز معتبر علمي حوزوي و دانشگاهي، دومين كنگره بين المللي همراه با اعطاء جايزه جهاني ويژه نوآوري و نظريه پردازي در قلمرو علوم انساني اسلامي در سال 1392 برگزار خواهد شد.


محورهاي كنگره:

- نقد علوم انساني متداول
- فلسفه و روش شناسي علوم انساني اسلامي
- پيوندهاي بين رشته اي علوم طبيعي و علوم انساني با رويكرد اسلامي
- نظريه پردازي و نوآوري با رويكرد اسلامي در قلمرو رشته هاي:
 فقه و حقوق
 علوم سياسي
 جامعه شناسي و ارتباطات
 اقتصاد
 تعليم و تربيت
 روانشناسي
 مديريت

نظرات