همایش ملی فرماندهی و مدیریت انتظامی؛چیستی ها؛ افق ها و فرصت ها

همایش ملی فرماندهی و مدیریت انتظامی؛چیستی ها؛ افق ها و فرصت ها

اهداف همايش:

- شناخت تحولات موثر در حوزه فرماندهي و مديريت انتظامي
- توليد دانش نظري و مفهومي در زمينه فرماندهي و مديريت انتظامي
- ايجاد فضاي آينده پژوهي در موضوعات فرماندهي و مديريت انتظامي
- تبيين الزامات فرماندهي و مديريت انتظامي ( مهارت، فرهنگ سازماني، دانش سازماني، ساختار،تجهيزات، شبكه مديريت)

محورهاي همايش:

- ماهيت فرماندهي و مديريت انتظامي
- فرصت ها در فرماندهي و مديريت انتظامي
- الزامات فرماندهي و مديريت انتظامي
- افق ها در فرماندهي و مديريت انتظامي

نظرات