کنفرانس ملی تجاری سازی، توسعه ملی و علوم مهندسی

کنفرانس ملی تجاری سازی، توسعه ملی و علوم مهندسی

محورهاي كنفرانس:

- تحقيقات علوم مهندسي كه توام با خلاقيت, نوآوري بوده و زمينه ساز كارآفريني خواهد بود.
- تحقيقات علوم مهندسي كه قابليت اثرگذاري در توسعۀ بخشي از جامعه را داشته باشند.
- تحقيقات علوم مهندسي كه به بهره وري و رشد توليد محصول يا خدماتي بيانجامد.
- تحقيقات علوم مهندسي با قابليت تجاري سازي و ثروت آفريني
- علوم بين رشته اي و تحقيقات محض و كاربردي آنها
- آخرين يافته ها و دستاوردهاي مربوط به علوم مختلف مهندسي
- تحقيقات كاربردي در حوزه حل مشكل جامعه, واحدهاي صنعتي و خدماتي
- علوم مهندسي و ارزش آفريني
- تحقيقات علوم مهندسي براي رقابت پذيري محصولات و خدمات
- تحقيقات علوم مهندسي براي توسعه دانش
- تحقيقات علوم مهندسي كه به اشتغال و اشتغال زايي بيانجامد
- تجربيات مهندسي در صنايع و خدمات گوناگون
- تحقيقات علوم مهندسي براي اصلاح الگوي مصرف و كاهش هزينه ها
- تحقيقات علوم مهندسي و به كارگيري اثربخش سرمايه ملي
 

نظرات