چهارمین همایش ملی نقش و جایگاه موسسات فرهنگی هنری در توسعه فرهنگی کشور

چهارمین همایش ملی نقش و جایگاه موسسات فرهنگی هنری در توسعه فرهنگی کشور

محور هاي همايش:

- نقش موسسات فرهنگي و هنري در سالم­سازي فضاي فرهنگي و رشد فضايل اخلاقي
- چالش­هاي موسسات فرهنگي و هنري در مقابله با تهاجم فرهنگي
- چالش­هاي موسسات فرهنگي و هنري در ايران
- نقش موسسات فرهنگي و هنري در توسعه فرهنگ عمومي شامل (مطالعه، كتابخواني، هنرهاي تجسمي و موسيقي)
- الزامات موسسات فرهنگي و هنري در عصر جهاني شدن
- نقش موسسات فرهنگي و هنري در توانمندسازي منابع انساني
- ارزيابي موسسات فرهنگي و هنري در آموزش زبان­هاي خارجي با هدف تبادل فرهنگي
- جايگاه موسسات فرهنگي و هنري در كارآفريني و اشتغال
- جايگاه موسسات فرهنگي و هنري در شكوفايي استعدادهاي كودكان و نوجوانان
- نقش موسسات فرهنگي و هنري در توسعه كالاهاي فرهنگي
- نقش موسسات فرهنگي و هنري در ايجاد سرمايه اجتماعي
- نقش موسسات فرهنگي و هنري در ايجاد و ارتقاء سرمايه هاي معنوي و  فرهنگي
- نقش موسسات فرهنگي و هنري در اقتصاد فرهنگ
- نقش موسسات فرهنگي و هنري در تبادلات ميان فرهنگي

نظرات