اولین سمپوزیوم ملی فیزیولوژی در روانشناسی

اولین سمپوزیوم ملی فیزیولوژی در روانشناسی

محور هاي سمپوزيوم:
 
- روش هاي نوين درمان اختلالات مغزي و رواني
- فارماسايكولوژي
- جراحي هاي زيبايي و روانشناسي
- سلول هاي بنيادي و روانشناسي
- تشريح cncبا رويكرد روانشناسي
- تشريح pns با رويكرد روانشناسي
- جنين شناسي و روانشناسي
- فيزيولوژي و روانشناسي صنعتي
- فيزيولوژي و روانشناسي ورزشي
- چرخه هاي زيستي درروانشناسي

نظرات