اولین همایش ملی توسعه گردشگری مشکین شهر

اولین همایش ملی توسعه گردشگری مشکین شهر

اهداف همايش:

- فراهم كردن زمينه تعامل محققان و مديران اجرائي در استان و شهرستان
- استفاده از نتايج تحقيقات پژوهشگران به منظور گسترش و تعميق فعاليت هاي تحقيقاتي در زمينه توسعه
- تعيين نقش ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري در توسعه و اشتغال پايدار شهرستان مشكين شهر
- بسترسازي در جهت رشد و توسعه شهرستان مشكين شهر و  تعيين موضوعي و موضعي آن
- شناسائي راهكارهاي توسعه شهرستان مشكين شهر در بخش گردشگري و دستيابي به الگوهاي بومي توسعه
- شناسائي چالش هاي فراروي توسعه گردشگري شهرستان مشكين شهر
- ايجاد بسترهاي مناسب سرمايه گذاري براي بخش هاي خصوصي و دولتي

 

محورهاي همايش:

- قابليت هاي سرمايه گذاري وتوسعه گردشگري شهرستان مشكين شهر
- موانع وراهكارهاي جذب وحمايت ازسرمايه گذاران درتوسعه گردشگري شهرستان مشكين شهر
- بررسي جايگاه وظرفيت هاي اماكن تاريخي درتوسعه گردشگري شهرستان مشكين شهر
- بررسي جايگاه وظرفيت هاي صنايع دستي درتوسعه گردشگري شهرستان مشكين شهر
- نقش زيرساخت ها درتوسعه گردشگري شهرستان مشكين شهر
- جايگاه فرهنگ درتوسعه گردشگري شهرستان مشكين شهر
- نقش سدها درتوسعه گردشگري شهرستان مشكين شهر
- نقش بازاريابي وتبليغات در توسعه گردشگري شهرستان مشكين شهر
- نقش امنيت در توسعه گردشگري شهرستان مشكين شهر

نظرات