همایش قومیت و فرهنگ ایران اسلامی

همایش قومیت و فرهنگ ایران اسلامی

محورهاي همايش:

- تنوع قومي و تاثير آن بر وحدت، انسجام و يكپارچي ملي
- قوميت در قرآن، احاديث و روايات
- قوميت در انديشه امام راحل(ره) و مقام معظم رهبري
- قوميت در انديشه علماو بزرگان ديني
- مهندسي فرهنگي، اقوام و اديان
- آسيب شناسي سياست هاي قومي در عصر جهاني شدن
- ارزش هاي ديني، ملي و قومي
- فرآيند جامعه پذيري و قوميت
- دانشجو، دانشگاه و قوميت
- هويت ملي و هويت قومي در عصر جهاني شدن
- سياست هاي مديريت تنوع قومي
- قوميت و توسعه
- مسئله قوميت و تعليم و تربيت( برنامه ريزي درسي، مطالعات تطبيقي و ...)
- تنوع قومي: فرصت يا تهديد؟
- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مساله قوميت
- جهاني شدن، اقوام و امنيت اجتماعي
- رسانه ها، بحران هاي نوين، ساماندهي فرهنگي و همبستگي اجتماعي
- كاربردهاي رسانه هاي ديجيتالي و كاركرد فضاي مجازي در تعامل اقوام و اديان
- رسانه ها، اقوام و هويت( ماهواره، اينترنت، شبكه هاي اجتماعي و بحران هويت)
- قوميت و اعتراض هاي اجتماعي
- قوميت و امنيت
- راهبردشناسي مديريت چالش هاي قومي

نظرات