پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

محورهاي همايش:

- زمين شناسي اقتصادي
- پترولوژِي( مرتبط با زمين شناسي اقتصادي)
- اكتشافات ژئو شيميايي
- اكتشافات ژئو فيزيكي و ذخاير معدني
- سنجش از دور، GIS و اكتشافات مواد معدني
- زمين شناسي زيست محيطي
- كانه آرايي
- زمين شناسي و هيدروشيمي

نظرات