اولین کنفرانس ملی دانشجویی اقتصاد کشاورزی ایران

اولین کنفرانس ملی دانشجویی اقتصاد کشاورزی ایران

محورهاي كنفرانس:

- نوسانات نرخ ارز، فرصت هاو چالش هاي تجاري شدن بخش كشاورزي
- فرصت ها و چالش هاي ناشي از تحريم هاي اقتصادي بر بخش كشاورزي
- هدفمند سازي يارانه ها و تاثير آن بر بخش كشاورزي
- مديريت و بهره وري آب در بخش كشاورزي
- تجارت محصولات سالم و ارگانيك
- آموزش و بهره وري نيروي كار در بخش كشاورزي
- بازاريابي محصولات كشاورزي
- نقش تشكل ها و تعاوني هاي كشاورزي در توسعه كشاورزي

نظرات