همایش مادری و زن تراز انقلاب اسلامی

همایش مادری و زن تراز انقلاب اسلامی

اهداف اصلي همايش:

- جريان سازي و ايجاد گفتمان تكريم و تقويت هويت مادري زن تراز انقلاب اسلامي


اهداف فرعي همايش:

- توليد محتوا و ايده پردازي در زمينه تبيين ابعاد و مختصات اين هويت اصيل زنان
- كسب اطلاع از ميزان همبستگي و جبهه وارگي اساتيد و نخبگان جبهه فكري در حوزه زنان
- تقويت جبهه وارگي ميان اساتيد و نخبگان فعال در اين عرصه

محورهاي همايش:

-  مادري در نگاه اسلام
-  مادري در سنت رفتاري زنان برگزيده
- مادري در انديشه ي  امام خميني ره و رهبر معظم انقلاب دام‌عزه

-  مادري در گفتمان فردگرايانه و گفتمان خانواده‌گرايانه
-  فمينيسم و مادري
-  زمينه‌هاي تكويني در ايفاي نقش‌هاي مادرانه ي زن
-  جايگاه مادري در تمدن اسلامي
-  مادري و زن تراز انقلاب اسلامي
-  تحولات مادري در جامعه ي  ايران و علل و پيامدهاي آن
-  مادري و نقش‌هاي اجتماعي زن انقلابي
-  اقتضائات مادري در عصر حاضر
-  الگوي سبك زندگي انقلابي مادران
-  چالش‌هاي مادري در جامعه ي  ايران
-  آسيب‌شناسي نقش‌هاي مادرانه در جامعه ي  ايران
-  تحولات فرزندآوري و علل و پيامدهاي آن
-  آسيب‌شناسي سياست‌ها و برنامه‌هاي مرتبط با مادري در ايران:

-    سياست هاي اقتصادي و اجتماعي
-    سياست هاي فرهنگي و رسانه اي

- آسيب‌شناسي نگاه به مادري در دهه ي  چهارم انقلاب
- راهبردهاي تقويت جايگاه مادري و نقش‌هاي مادرانه 

نظرات