نخستین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ های پایدار

نخستین همایش ملی کاربرد ایزوتوپ های پایدار

اهداف همايش:

- گردهمايي متخصصان فناوري ايزوتوپ هاي پايدار از سراسر كشور و تبادل نظر در رابطه با اين فنآوري نوين
- آشنايي با تحقيقات انجام شده در رابطه با ايزوتوپ هاي پايدار در كشور
- پتانسيل يابي استفاده از فناوري ايزوتوپ هاي پايدار در كشور
- بومي سازي فناوري ايزوتوپ هاي پايدار با برگزاري كارگاه هاي آموزشي

 

محورهاي كلي همايش:

- كاربرد ايزوتوپ هاي پايدار در علوم زمين
- كاربرد ايزوتوپ هاي پايدار در منابع آب
- كاربرد ايزوتوپ هاي پايدار در علوم زيست محيطي
- كاربرد ايزوتوپ هاي پايدار در علوم پزشكي
- ارايه آخرين دست آوردهاي دستگاهي و فناوري هاي آناليز ايزوتوپ هاي پايدار

 

محورهاي جزئي همايش:

- كاربرد ايزوتوپ­ هاي پايدار در رديابي چرخه عناصر (C، N، S، H و O)
- كاربرد ايزوتوپ­ هاي پايدار در بررسي تغييرات آب و هوايي و تكامل اتمسفر و محيط اوليه زمين
- كاربرد ايزوتوپ­ هاي پايدار در مطالعات اكوسيستمي، اكولوژي و سيستم هاي بيولوژيكي
- كاربرد ايزوتوپ­ هاي پايدار در بررسي اثر متقابل آب و سنگ
- مطالعات ايزوتوپي در اكتشاف و فهم بهتر ذخاير معدني
- بيوژئوشيمي و ژئوشيمي ايزوتوپي (رسوبي، دريايي، آلي)
- چينه­ شناسي ايزوتوپي، بازسازي آب و هواي گذشته و شيمي درياهاي قديمه
- بكارگيري ايزوتوپ­ ها در اكتشافات مواد هيدروكربوري و منشا شورابه­هاي نفتي
- تغييرات ايزوتوپي ناشي از دياژنز و فرايندهاي ژئوشيميايي
- كاربرد ايزوتوپ­ هاي پايدار در چرخه آب، مطالعات حوضه آبريز و ليمونولوژي ايزوتوپي
- كاربرد ايزوتوپ­ هاي پايدار در رديابي منشاء و اختلاط آبهاي­زيرزميني و تعيين سن نسبي آبها
- كاربرد ايزوتوپ­ هاي پايدار در تشخيص منشاء آلودگي و رديابي آلودگي در منابع آب و خاك
- كاربرد ايزوتوپ­ هاي پايدار در بررسي اثرات محيطي زهآب هاي اسيدي معادن، شيرابه زباله ها و فاضلاب ها
- كاربرد ايزوتوپ هاي پايدار در پايش رفع آلودگي طبيعي و مصنوعي منابع آب و خاك در مكان هاي آلوده
- كاربرد ايزوتوپ هاي پايدار در تجزيه هوازي و بي هوازي مواد ارگانيكي
- بررسي منشاء مواد ارگانيكي و رديابي DIC و DOC در منابع آب با استفاده از ايزوتوپ كربن
- تفريق ايزوتوپي گازها و بخارات آلوده در محيط غير اشباع
- كاربرد ايزوتوپ­ هاي پايدار در پزشكي
- كاربرد ايزوتوپ­ هاي پايدار در باستان شناسي
- چگونگي نمونه برداري و آناليز ايزوتوپي نمونه هاي گاز، آب و سنگ
- ارايه آخرين دست ­آورد­هاي دستگاهي و فناوري هاي آناليز ايزوتوپ هاي پايدار

 

نظرات