چهارمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران

چهارمین همایش ملی دانشجویی اقتصاد ایران

اهداف همايش:

- تبادل يافته هاي علمي و پژوهشي
- تشويق دانشجويان به امر پژوهش
- ارايه تحليل هاي علمي - تخصصي از مسائل اقتصاد ايران

 


محورهاي همايش:

اقتصاد كلان
- رشد اقتصادي و همگرايي، سرمايه انساني، سرمايه اجتماعي، اقتصاد غير رسمي، توسعه مالي، اقتصاد مقاومتي، چرخه‌هاي تجاري، بنيان‌هاي خردي اقتصاد كلان و ...

اقتصاد بين‌الملل
- ادغام‌هاي اقتصادي و اقتصاد ملي، بازار ارز، نهادهاي مالي بين‌المللي، سرمايه گذاري خارجي، تجارت خارجي، بحران مالي بين‌المللي و اقتصاد ايران، گردشگري و ...

توسعه اقتصادي ارزيابي
- عملكرد برنامه‌هاي توسعه، مهاجرت، توسعه و انسجام اجتماعي، نقش نهادها در توسعه، اقتصاد نفت و توسعه، توسعه و توزيع درآمد، محيط زيست و توسعه پايدار، خصوصي سازي، آزادسازي و توسعه اقتصادي، نفت و توسعه اقتصادي، رقابت پذيري اقتصاد و توسعه اقتصادي و ...

اقتصاد پولي و بازارهاي مالي
- انضباط پولي، تورم، سياست‌هاي پولي، يكپارچه سازي نظام بانكي، امنيت، اقتصاد بيمه، بانك مركزي و بازارهاي مالي، مؤسسات مالي و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و ...

اقتصاد بخش عمومي
- ماليات (ماليات سبز، ماليات بر معاملات مالي، ماليات بر ارزش افزوده و ...)، هدفمند سازي يارانه‌ها، نظريه انتخاب عمومي، تأمين مالي مخارج دولت، اندازه دولت، انضباط مالي و ...

اقتصاد كشاورزي و منابع
- سياست‌هاي كشاورزي، توسعه كشاورزي، بازاريابي محصولات كشاورزي ، اقتصاد محيط زيست، اقتصاد آب، اقتصاد جنگل و مراتع، اقتصاد شيلات، اقتصاد نفت، اقتصاد انرژي‌هاي نو، امنيت انرژي و ...

اقتصاد اسلامي
- ماليات‌هاي متعارف و ماليات‌هاي اسلامي، اقتصاد رفاه و تعاليم اسلامي، بازار هاي مالي اسلامي، مديريت ريسك و ابزارهاي مالي اسلامي و ....

كاربرد روش‌هاي كمي در اقتصاد
- فازي، الگوريتم ژنتيك، الگوهاي تعادل عمومي پوياي تصادفي و محاسبه پذير، ماتريس حسابداري اجتماعي و تحليل داده – ستانده، موجك ها، شبيه سازي، اقتصاد سنجي مالي، روش هاي نوين در اقتصاد سنجي و ...

موضوعات بين رشته‌اي و مرزهاي جديد
- فيزيك اقتصاد، اقتصاد بهداشت و سلامت، اقتصاد نانو، اقتصاد ورزش، اقتصاد اخلاقي، اقتصاد حقوق، آموزش علم اقتصاد، نظريه پردازي در مرزهاي دانش اقتصاد، اقتصاد زيستي و ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

نظرات