کنفرانس ملی آینده پژوهی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد تمدن سازی نوین اسلامی

کنفرانس ملی آینده پژوهی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد تمدن سازی نوین اسلامی

اهداف كنفرانس:

- شناسايي و دسته بندي قطب هاي علمي آينده پژوهي كشور
-ارائه نتايج مطالعات و دستاوردهاي قطب هاي علمي و صاحبنظران آينده پژوهي كشور
- تعريف جايگاه ويژه قطب هاي علمي در توليد علم آينده پژوهي
- آسيب شناسي مطالعات آينده پژوهي در حوزه هاي مختلف ايران و بسترسازي جهت دستيابي به چشم انداز مشترك
- تبيين آخرين روش ها دستاوردها و فن آوري هاي نوين در حوزه آينده پژوهي و شناسايي موانع پيش رو
- تبيين ضرورت و كاركردهاي آينده پژوهي براي سازمان ها و دستگاه اجرايي
- شناسايي حوزه هاي راهبردي كشور از منظر آينده پژوهي در راستاي اسناد بالادستي كشور

محورهاي كنفرانس:

- محور اقتصادي:  پانل تخصصي آينده پژوهي فضاي اقتصادي و كسب و كار با تاكيد بر اقتصاد مقاومتي
- محور علم و فناوري:  پانل تخصصي آينده پژوهي فضاي علم و فناوري با تاكيد بر نقشه جامع علمي كشور
- محور ديني:  پانل تخصصي آينده پژوهي از منظر اديان با تاكيد بر آموزه هاي اسلامي و مهدويت
- محور فرهنگي- اجتماعي:  پانل تخصصي آينده پژوهي فضاي فرهنگي و اجتماعي با تاكيد بر سبك زندگي
- محور سياسي:  پانل تخصصي آينده پژوهي فضاي سياسي ايران و جهان با تاكيد بر جهاني سازي
- محور دفاعي- امنيتي:  پانل تخصصي آينده پژوهي فضاي دفاعي-امنيتي با تاكيد بر امنيت پايدار
- محور انرژي:  پانل تخصصي آينده پژوهي حوزه انرژي ايران و جهان

نظرات