سومین کنفرانس ملی دانشجویی کارآفرینی کشور

سومین کنفرانس ملی دانشجویی کارآفرینی کشور

اهداف كنفرانس:

- ايجاد انگيزه و اميد در دانشجويان  جهت تلاش  بيشتر و بهتر در مسير توسعه و پيشرفت ايران اسلامي
- فراهم نمودن زمينه هم انديشي و هم افزايي دانشجويان و تشكل هاي علمي دانشجويي
- ايجاد فرصت مناسب كسب تجربه سازماندهي و مديريت فعاليت هاي علمي پژوهشي براي دانشجويان
- ترويج دانش و توسعه مهارت كارآفريني در دانشجويان رشته هاي مختلف و جامعه دانشگاهي
- تعامل بهتر استادان، دانشجويان و كارآفرينان به منظور توسعه و پيشرفت دانش و مهارت كارآفريني

 

 

 

نظرات