اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک

اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک

محورهاي همايش:

- دستاوردهاي جديد در آزمايش‌هاي خاك و سنگ
- كاربرد نتايج تحقيقات و فن‌آوري هاي نوين
- نقش مهندسي ژئوتكنيك در توسعه پايدار
- زمين شناسي مهندسي و زمين گرمايي (ژئو ترمال)
- مطالعات موردي و پايش ژئوتكنيكي سازه‌هاي مهندسي
- روش‌هاي بهسازي زمينهاي مسئله‌دار
- اندركنش خاك و سازه
- كاربرد مهندسي ژئوتكنيك در شبكه هاي آبياري و زهكشي
- گودبرداريها و سازه هاي زيرزميني و روشهاي پايدار سازي
- ژئوتكنيك لرزه اي و مقاوم سازي لرزه اي
- حفاري در دريا و ژئوتكنيك سازه هاي دريايي
- ژئوتكنيك زيست محيطي
- مهندسي ارزش و ارزيابي ريسك در ژئوتكنيك
- شالوده هاي عميق و نيمه عميق
- سدهاي خاكي و سنگريزه اي
- مسائل خاص ژئوتكنيكي استان اردبيل

نظرات