چالش های موجود در قانون شهرداری

چالش های موجود در قانون شهرداری

محورهاي همايش:

- مسائل اجتماعي و فرهنگي شهري و تبيين جايگاه حقوق شهروندي در پرتو قانون شهرداري
- بررسي چالش‌هاي قانون شهرداري در زمينه شهرسازي و معماري و صنعت ساخت و ساز
- بررسي و واكاوي موارد مرتبط با حوزه مالي و اداري شهري در قانون شهرداري
- تبيين چالش‌ها و معضلات مرتبط با حمل و نقل شهري در قانون شهرداري
- خدمات شهري و حفظ محيط زيست شهري از منظر قانون شهرداري
- واكاوي مسائل مرتبط با عمران شهري با نگاهي بر قانون شهرداري
- بررسي جايگاه فن آوري‌هاي نوين شهري در قانون شهرداري
- چالش‌هاي قضايي در قانون شهرداري

نظرات