همایش فرش و فرهنگ ایرانی، هنر اسلامی، اقتصاد جهانی

همایش فرش و فرهنگ ایرانی، هنر اسلامی، اقتصاد جهانی

محورهاي همايش:

- خاستگاه و سير تحول نقوش دستباف ايران با تاكيد بر فرش هاي تركمن و دستباف گلستان - جغرافياي بافت، طرح،نقش و رنگ فرش دستباف ايران با تاكيد بر فرش هاي تركمن و دستباف گلستان
- نشانه شناسي و روان شناسي طراح و رنگ فرش در ايران با تاكيد بر فرش هاي تركمن و دستباف گلستان
- رايانه و طراحي فرش دستباف
- فرش دستباف،اقتصاد روستايي، اقتصاد ملي با تاكيد بر فرش هاي تركمن و دستباف گلستان
- آميخته هاي بازاريابي و صادرات فرش دستباف ايران با تاكيد بر فرش هاي تركمن و دستباف گلستان
- تاثير فرش ماشيني بر جايگاه و توليد فرش دستباف ايراني تجارت الكترونيكي و صادرات فرش دستباف
- ارزش ها، آداب، رسوم و سنت ها،فرش تركمن و دستباف گلستان و موضوعات مرتبط

نظرات