هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

محورهاي همايش:

- ويژگي هاي زمين شناسي مهندسي سنگ ها و خاك ها
- زمين شناسي مهندسي سد و سازه هاي آبي
- زمين شناسي مهندسي تونل و فضاهاي زيرزميني
- زمين شناسي مهندسي ابنيه تاريخي
- زمين شناسي زيست محيطي و خطرات زمين شناسي
- زمين شناسي مهندسي شهري
- آبهاي زيرزميني و مسائل ژئوتكنيكي
- زمين شناسي مهندسي مخازن هيدروكربوني و سازه هاي جانبي
- زمين شناسي مهندسي و مكان يابي سازه هاي مهندسي (لندفيل و غيره)
- تاثيرات زيست محيطي پروژه هاي مهندسي
- بررسي ساختگاه سازه ها از طريق مطالعات ژئوفيزيك
 

نظرات