همایش ملی سبک زندگی در تمدن سازی نوین اسلامی

همایش ملی سبک زندگی در تمدن سازی نوین اسلامی

محورهاي همايش:

اجتماعي
- اوقات فراغت و سبك زندگي
- مديريت بدن و سبك زندگي
- سلامت و بهداشت بدن و روان و سبك زندگي
- تعليم و تربيت و سبك زندگي
- تفريحات و سرگرميها و سبك زندگي
- و...

اقتصادي
- اقتصاد مقاومتي محور اقتصاد تمدن ساز
- جمعيت، اقتصاد و سبك زندگي
- اشتغال ، بيكاري و سبك زندگي
- اقتصاد و مديريت شهري و سبك زندگي
- الگوي مصرف و اقتصاد فراغت
- و...

اخلاقي
- رابطه گفتار و الزام عملي
- راه كارهاي اصلاح الگوي مصرف
- ازدواج، اخلاق، خانواده و سبك زندگي اسلامي
- حفظ كرامت زن و سبك زندگي اسلامي
- رابطه پوشش و آراستگي با عفت و غيرت ديني
- و...

فرهنگي
- عوامل تأثيرگذار بر استحكام خانواده
- فرهنگ آپارتمان نشيني و پيوست هاي فرهنگي انبوه سازي
- فرهنگ رانندگي: بايدها و نبايدها
- شاخص هاي معماري اسلامي
- فرهنگ كار و  وجدان كاري
- و...

حقوقي
-  فرهنگ سازي براي سبك صحيح زندگي از طريق قوانين و مقررات
- راهكارهاي قانوني و اجرايي براي رفع مشكل قانون گريزي در كشور
- نفوذ قواعد اخلاقي در قوانين حوزه خانواده براي تحكيم نهاد خانواده
- راه حل هاي حقوقي و اجرايي ارتقاء فرهنگ ترافيك
- استفاده از ظرفيت قوانين و مقررات تشويقي و تنبيهي براي ترويج فرهنگ صحيح مصرف
- و...

سياسي
- الگوي صحيح فعاليت و رقابت سياسي
- الگوي مشاركت سياسي بر اساس آموزه هاي اسلامي
- نقد و انتقاد در ميان كنشگران سياسي، نارسايي ها و راهكارها
- آزادي بيان، آزادي مطبوعات، نارسايي‌ها، پيامدها و راهكارها
- فرهنگ سياسي اسلامي (نظام باورها و كنش ها در دو بعد اجتماعي و فردي)
- و...

مديريتي
- نظام مديريت اسلامي و سبك زندگي
- اخلاق مديران و سبك زندگي
- وظايف مديران و سبك زندگي
- وظايف مديران در منشور  حكومتي كارگزاران
- فرهنگ سازماني در تمدن نوين اسلامي
- و...

نظرات