دومین همایش معماری داخلی و دکوراسیون

دومین همایش معماری داخلی و دکوراسیون

موضوعات همايش:

- فرآيند طراحي در معماري داخلي
- كاركرد در معماري داخلي
- رنگ و روانشناسي محيط
- مفهوم زمان در معماري داخلي
- ارگونومي
- مبلمان
- نوآوري هاي معماري داخلي و فرهنگ خودي
- منزلت و مكان در معماري داخلي

نظرات