هفتمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی

هفتمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی

محورهاي همايش:

ارزيابي سياستهاي پذيرش دانشجو در نظام آموزش عالي
- پذيرش دانشجو براي دوره هاي كارداني و كارشناسي
- پذيرش دانشجو براي دوره هاي تحصيلات تكميلي
- پذيرش دانشجو براي دوره هاي آموزش عالي آزاد

ارزيابي كيفيت برنامه هاي آموزشي و درسي در آموزش عالي
- ارزيابي رشته ها و گرايش هاي تحصيلي
- ارزيابي دوره هاي ميان رشته اي
- ارزيابي دوره هاي علمي-كاربردي و فني و حرفه اي

ارزيابي اثربخشي محيط و فرايندهاي ياددهي-يادگيري در آموزش عالي
- اثربخشي محيط يادگيري
- اثربخشي راهبردهاي تدريس-يادگيري
- اثربخشي فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات در يادگيري

ارزيابي كيفيت دانشگاه ها و موسسه هاي آموزش عالي
-  تجربه هاي ارزيابي و بهبود كيفيت در آموزش عالي در سطح منطقه اي و بين المللي
- ارزيابي مراكزآموزش عالي حضوري،نيمه حضوري وغيرحضوري)الكترونيكي(/غيردلتي و غيرانتفاعي
- ارزيابي آموزش عالي فراملي و بين المللي

نقش ارزيابي دروني و بروني در بهبود كيفيت آموزش عالي
- تجربه هاي دهه گذشته در ارزيابي دروني و بروني كيفيت
- عوامل موثر در موفقيت ارزيابي دروني و بروني كيفيت
- از تدوين گزارشهاي ارزيابي دروني تا ارزيابي بروني و اقدام براي بهبودي

ارزيابي دستاوردهاي يادگيري در آموزش عالي- Program Learning Outcomes
- ابزار مورد استفاده در سنجش دستاوردهاي يادگيري
- رويكردهاي ارزيابي دستاوردهاي يادگيري
- ارزيابي دستاوردهاي كارآفريني دانش آموختگان

نقش ساختارسازماني و مديريت دانشگاهي در ارزيابي و ارتقاء كيفيت آموزش
عالي
- نقش حكمراني آموزش عالي، رهبري و مديريت آموزش عالي در ارتقاء كيفيت
- نقش ذينفعان در ارتقاء كيفيت
- نقش مديريت در اشاعه فرهنگ كيفيت

نظرات