دومین کنگره ملی توسعه نظام پیمانکاری در صنعت نفت

دومین کنگره ملی توسعه نظام پیمانکاری در صنعت نفت

اهداف كنگره:
 
- استفاده از حداكثر توان علمي- پژوهشي، فني و  عملياتي، از طريق گردآوري، تحليل، تلخيص و طبقه بندي آراء و نظريات، و راهكارهاي ارائه شده توسط خبرگان، مديران و كارشناسان به منظور بررسي مسائل و مشكلات پيش روي توسعه نظام پيمانكاري در صنعت نفت ايران.
- تببين نقش و جايگاه مشاوران وپيمانكاران در ساختار اقتصاد مقاومتي
- بهره‌مندي از جديدترين نقطه نظرات، تجربيات، دستاوردها و توانمندي‌هاي نهادهاي علمي- پژوهشي و عملياتي، و توسعه تعاملات و ارتباط نظام‌مند با آن ها به منظور كمك به توسعه نظام پيمانكاري در صنعت نفت ايران.
- كمك به بررسي نقش و جايگاه مشاوران، سازندگان و پيمانكاران در دستيابي به اهداف سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه كشور در حوزه نفت و گاز.
- كمك به بررسي و بازنگري تكنولوژي ها و نگرش هاي موجود در اين زمينه، و تلاش در راستاي معرفي تكنولوژي هاي نوين و راهكارهاي بكارگيري و بومي سازي آن ها.
- تلاش در راستاي فراهم آوردن زيرساخت هاي سخت افزاري و نرم افزاري مورد نياز به منظور توسعه نظام پيمانكاري در صنعت نفت با تفكر راهبردي و نگرش سيستمي و كل نگر.
- انتقال تجارب و آموخته ها و به اشتراك گذاشتن مهارت ها و دانش فني و مديريتي شركت هاي پيمانكار در صنعت نفت
 


محورهاي كنگره:
 

چگونگي تعيين و تائيد مهندسين مشاور و  پيمانكاران
 
- شيوه ها و راهبردهاي ارزيابي و تعيين رتبه و رشته تخصصي پيمانكاران و مهندسين مشاور
- فرآيند تاييد پيمانكاران و مهندسين مشاور
- طبقه بندي پيمانكاران و مهندسين مشاور
- پيش ارزيابي پيمانكاران و مهندسين مشاور براي مناقصات
- ارزيابي قانون مناقصات
 
 
 
مباحث حقوقي و قراردادها

 
- چگونگي مديريت قراردادها ي بالادستي نفت و گاز قبل از مذاكرات، در طول مدت قرارداد و در زمان نتيجه گيري
- شرايط قراردادهاي نفت و گاز
- انواع قراردادهاي قابل تنظيم
- حل اختلافات و داوري
 
 
 
تامين منابع مالي پروژه ها
 
- وضعيت بازار داخلي سرمايه و نقش بانكها و نظام بانكداري در توسعه نظام پيمانكاري در صنعت نفت
- نقش بانك ها و موسسات سرمايه گذاري در تامين مالي پروژه هاي صنعت نفت
- روشهاي مختلف تامين منابع مالي
- جذب سرمايه در سالهاي اخير، با توجه به شرايط كشور
- جذب بسته هاي سرمايه گذاري براي توسعه ميادين كوچك نفت و گاز
 
 
 
بومي سازي ساخت و تامين قطعات و تجهيزات و توسعه فنآوري
 
- ظرفيتهاي سازندگان داخلي در اجراي پروژه هاي صنعت نفت
- چالش ها، الزامات و موانع تامين تجهيزات لازم پروژه ها و بومي سازي
- نقش پيمانكاران در توليد و انتقال تكنولوژي و استفاده از فناوريهاي نوين
- بررسي تجربه بومي سازي در ساير كشورها
- بومي سازي و نقش آن در اقتصاد كشور در افق 1404
- نقش دولت در بومي سازي و مديريت آن
- راهكارهاي صدور خدمات فني و مهندسي
- بررسي تعاملات كارفرمايان، پيمانكاران و سازندگان و نقش آن در بومي سازي
 
 
 
مديريت پروژه
 
- الگوي برتر ساختار شركت هاي پيمانكاري
-  مديريت سبد پروژه ها در نظام پيمانكاري در صنعت نفت
-  مديريت پروژه ها در شرايط بحراني
-  نقش شركت هاي ناظر در بهبود كيفيت پروژه در نظام پيمانكاري
-  سيستمهاي ارزيابي عملكرد پيمانكاران
 
 
 
بيمه و مديريت ريسك
 
- چگونگي مديريت ريسك در نظام پيمانكاري در صنعت نفت
- تقسيم ريسك در قراردادهاي پيمانكاري و نقش كارفرمايان
- فرصت ها و چالشهاي بيمه در نظام پيمانكاري صنعت نفت
- تحولات بيمه در رايطه با نظام پيمانكاري در صنعت نفت
- بررسي راهكارهاي ارتقاء سطح امنيت سرمايه گذاري و پشتيباني از سرمايه گذاري هاي ريسك پذير
 
 
 
مباحث عمومي
 
- راهكارهاي شكل گيري، توسعه و گسترش پيمان ها و همكاري هاي فرا ملي در جهت توسعه نظام پيمانكاري در ايران
- رقابت پذيري در صنعت پيمانكاري، فرصت ها و تهديدها، نقاط ضعف و قدرت
- تجارب منطقه اي و جهاني در توسعه نظام پيمانكاري
- استانداردها و استانداردسازي در صنعت پيمانكاري
- فرصتها  و چالشهاي پيش روي شركتهاي پيمانكاري در صنعت نفت با نگاه به اصل 44 قانون اساسي
- تحريمهاي بين المللي و نظام پيمانكاري در صنعت نفت
- موانع و راهكارهاي حضور شركتهاي پيمانكاري بين المللي در صنعت نفت
- بهداشت،ايمني و محيط زيست در نظام پيمانكاري در صنعت نفت
- نقش و اهميت آموزش در توسعه نظام پيمانكاري صنعت نفت
- استفاده از تجربيات شركتهاي بين المللي در توسعه نظام پيمانكاري در صنعت نفت
- اهميت اجراي استانداردها و مقررات به عنوان عوامل تعيين كننده در مسير توسعه نظام پيمانكاري در صنعت نفت
- ادغام و هم افزايي توانمندي شركتهاي پيمانكاري در نظام پيمانكاري در صنعت نفت
- استراتژيهايي جهت غلبه بر چالشهاي ناشي از تحريم و تهديد بيگانگان به منظور توسعه نظام پيمانكاري در صنعت نفت
- نقش رقابت در نظام پيمانكاري در افزايش كيفيت پروژه ها
- چالشهاي برقراري تعاملات پيمانكاري موثر و سازنده با كشورهاي توليد كننده و مصرف كننده انرژي
- تنظيم روابط پيمانكار/كارفرما/تامين كننده

-فرصت ها و چالش هاي نظام پيمانكاري در صنايع بالادستي نفت
-فرصت ها و چالش هاي نظام پيمانكاري در صنايع پايين دستي با نگاه ويژه به صنعت پالايشي كشور
-فرصت ها و چالش هاي توسعه نظام پيمانكاري در پروژه هاي شركت ملي گاز ايران
-برنامه هاي شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران در ساختار نظام پيمانكاري براي حداكثر سازي ارزش افزوده حاصل از نفت خام
 


نظرات