پنجمین کنفرانس نیروگاههای برق

پنجمین کنفرانس نیروگاههای برق

محورهاي كنفرانس:

-   مديريت برنامه ريزي و تعميرات نگهداري نيروگاه ها
-   مميزي انرژي و بهينه سازي مصرف داخلي انرژي در نيروگاه ها
-   افزايش راندمان در نيروگاه ها
-   بهره برداري و عوامل تاثير گذار در كاهش خروجي هاي اظطراري و محدوديت توليد واحدها
- فن آوري اطلاعات در بهره برداري و تعميرات
-   خصوصي سازي و برون سپاري
-   انرژي هاي تجديد پذير و توليد پراكنده
-   استراتژي مديريت در بالابردن كارايي نيروگاه ها
-   محدوديت هاي توليد فصلي نيروگاه ها و عوامل تاثيرگذاري بر آنها
-   كنترل ،حفاظت و اتوماسيون
-   هوشمند سازي نيروگاه ها و جايگاه نيروگاه ها در شبكه هاي هوشمند
-   شيمي ، مواد و خوردگي
-   طراحي ، تجهيزات و ساخت داخل نيروگا ها
-   تكنولوژي هاي نو در نيروگاه ها              

نظرات