همایش مدیریت ریسک در صنعت بیمه

همایش مدیریت ریسک در صنعت بیمه

همايش مديريت ريسك در صنعت بيمه با حضور كارشناسان، دست‌اندركاران، مديران ارشد صنعت بيمه، اساتيد و دانشجويان با هدف ارتقاء جايگاه مديريت ريسك در صنعت بيمه برگزار مي‌شود. محور اصلي مديريت ريسك، ارزيابي ابهامات و تهديدهاي آينده براي اتخاذ بهترين تصميم ممكن در حال حاضر مي‌باشد. همه مديران معتقدند كه مديريت ريسك لازمه رشد هر كسب و كاري بوده و هر راهبردي كه براي فعاليت تنظيم مي‌گردد بايد به عوامل تهديدكننده و فرصت‌آفرين آن توجه شود.
شركت‌هاي بيمه به علت ماهيت كاري خود و اينكه كار اصلي آنها قبول ريسك مي‌باشد، در وضعيت ويژه و خاص قرار دارند و اهميت مقوله ريسك براي صنعت بيمه به مراتب بيش از ساير بخش‌هاي اقتصادي است. با توجه به اهميت موضوع در صنعت بيمه، اين همايش در روز دوشنبه هفتم اسفندماه1391 برگزار مي‌گردد.

محورهاي همايش:

- استانداردهاي مديريت ريسك در صنعت بيمه
- مديريت ريسك شركتي در صنعت بيمه با تكيه بر ريسك هاي مالي
- راهكارهاي توسعه فرهنگ ايمني و پيشگيري در جامعه و نقش آن در مديريت ريسك
- مديريت ريسك در بيمه هاي اتكايي
- جايگاه اهميت ريسك پروفايل و لاس پروفايل درصنعت بيمه و ارتباط آن با مديريت ريسك
- راهكارهاي مديريت ريسك حوادث فاجعه آميز در صنعت بيمه
- نقش نيروي انساني متخصص در مديريت ريسك در صنعت بيمه
- نقش رسانه ها در توسعه مديريت ريسك در صنعت بيمه
- نقش نهادهاي مسئول و تعامل آنها با صنعت بيمه در ارتقاي مديريت ريسك
- روش هاي مديريت ريسك هاي مخاطرات اخلاقي و انتخاب نامساعد در صنعت بيمه
- چالش ها و فرصت هاي مديريت ريسك در كاهش حوادث ترافيكي
- راهكارهاي كاربردي جهت استقرار مديريت ريسك در صنعت حمل و نقل كشور
- جايگاه قانوني و نقش صنعت بيمه جهت استقرار مديريت ريسك در حوادث ترافيكي
- ساير موضوعات مرتبط با همايش

نظرات