دومین کنفرانس ملی کاربردی مهندسی ارزش در صنعت حمل و نقل،ساختمان و مدیریت شهری

دومین کنفرانس ملی کاربردی مهندسی ارزش در صنعت حمل و نقل،ساختمان و مدیریت شهری

اهداف كنفرانس:

 • ترويج فرهنگ مهندسـي ارزش
 • اشتراك تجارب، دانش و نتايج تحقيقات متخصصين
 • انتقال تجارب حاصل از بهينه سازي پروژه ها در سال جهاد اقتصادي
 • توانمند سازي كارفرمايان در بهره برداري از مهندسي ارزش
 • ايجاد انگيزه در بهينه سازي فرآيندهاي طراحي، اجرا و بهره برداري پروژه ها
 • شناسايي پژوهشگران، محققان و دستاوردهاي تحقيقاتي آنها
 • محورهاي كنفرانس :

  - ارائه تجارب، تحليل و بررسي ها در حوزه روش شناسي مهندسي ارزش وابزارهاي مورد استفاده در ان
  - ارائه تجارب، تحليل و بررسي ها در حوزه مهندسي ارزش حمل و نقل شهري و برون شهري
  - ارائه تجارب، تحليل و بررسي ها در حوزه مهندسي ارزش ساختمان و شهر سازي
  - ارائه تجارب، تحليل و بررسي ها در حوزه روشهاي تركيبي بهبود
  - ارائه تجارب، تحليل و بررسي ها در حوزه آموزش و پياده سازي مهندسي ارزش

  نظرات