اندیشه های فلسفی استاد شهید مرتضی مطهری

اندیشه های فلسفی استاد شهید مرتضی مطهری

محورها و موضوعات همايش

موضوعات عام:

- فلسفه اسلامي، علامه طباطبايي و شهيد مطهري
- جايگاه كتاب اصول فلسفه و روش رئاليسم در تفكر فلسفي معاصر
- استاد مطهري به مثابه فيلسوفي اثرگذار (چرايي/ چگونگي)
- جايگاه فلسفه در انديشه شهيد مطهري
- جايگاه عرفان در انديشه فلسفي شهيد مطهري
- سير انديشه فلسفي استاد مطهري از اصول فلسفه تا شرح مبسوط منظومه
- نوآوريهاي فلسفي استاد در اصول فلسفه، شرح منظومه عربي، درسهاي شفا و ...
- مقايسه روش و آراي استاد و صدرالمتألهين
- مقايسه روش و آراي استاد و حاج ملاهادي سبزواري
- مقايسه روش و آراي استاد و علامه طباطبايي
- مقايسه روش و آراي استاد و ساير شاگردان برجسته علامه
- مقايسه روش و آراي فلسفي استاد و فيلسوفان جديد غربي
- رويكرد تطبيقي در انديشه فلسفي استاد
- نگاه تاريخي در سيره فلسفي استاد مطهري
- مطهري و مخالفان فلسفه
- ويژگي هاي تقرير فلسفي شهيد مطهري
- شيوه مواجهه شهيد مطهري با فلسفه غرب
- و ...


موضوعات خاص:

 خداشـناسي

- امكان و چگونگي تصور/ توصيف خدا
- امكان، ضرورت و آثار تفكر درباره خدا
- خداشناسي فطري
- براهين اثبات وجود خدا (برهان هاي هدايت، صديقين، وجودي، ..)
- براهين توحيد (برهان تمانع، فرجه و ...)
- و...

 منطق و معرفت شـناسي

- چيستي معرفت      
- نسبت معرفت شناسي با علوم ديگر 
- رابطه منطق و معرفت شناسي
- ملاك بداهت تصوري و تصديقي از ديدگاه شهيد مطهري
- نسبت معرفت شناسي و هستي شناسي 
- و...

 هستي شـناسي

- لوازم قول به اصالت وجود
- علت و تقسيمات آن
- برهان تضايف بر اتحاد عاقل و معقول
- اعتبارات ماهيت
- ربط متغير به ثابت
-و...

نظرات