همایش سراسری مروری بر تاریخ اقتصاد مقاومتی در ایران

همایش سراسری مروری بر تاریخ اقتصاد مقاومتی در ایران

اولين همايش سراسري مروري بر تاريخ اقتصاد مقاومتي در ايران با تاكيد بر رويدادها و آراءو نظرات رجال سياسي در خصوص حمايت از انديشه ها، توليد و كار ملي توسط معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد محلات در اسفند ۱۳۹۱ برگزار مي گردد.


محورهاي همايش:

- بررسي آراء و نظرات رجال سياسي ايران در خصوص حمايت از انديشه، توليد و كار ملي
- بررسي نقاط قوت و ضعف رويدادهاي صورت گرفته در خصوص پياده سازي اقتصاد مقاومتي

نظرات