اولین همایش رایانش ابری و کسب و کار

اولین همایش رایانش ابری و کسب و کار

محورهاي همايش:

- رايانش ابري، مدل مفهومي و معماري كلان، نهادسازي و توسعه كاربردي .
- رايانش ابري، ايجاد،توسعه و بهبود مستمر كسب و كار و كارآفريني .
- رايانش ابري، بهره وري حداكثري از ظرفيت هاي ملي با نگاه اقتصاد مقاومتي .
- رايانش ابري، زيرساختهاي امنيتي و فني با رويكرد پدافند غير عامل .
- رايانش ابري، قوانين والزامات حقوقي و تنظيم مقررات.
- رايانش ابري، راهكارهاي جذب و توسعه سرمايه گذاري داخلي و خارجي .

نظرات