ششمین سمینار پیل سوختی ایران

ششمین سمینار پیل سوختی ایران

محورهاي سمينار:

- اجزاي بكار رفته در ساختار سيستم هاي پيل سوختي ( كاتاليست – الكتروليت – الكترود – صفحات دو قطبي و .... )
- طراحي ، مطالعه و ساخت سيستم هاي تك سل و توده پيل سوختي
- مدل سازي و روش هاي محاسباتي در سيستم هاي پيل سوختي
- ايمني، محيط زيست و آموزش در سيستم هاي پيل سوختي

نظرات