نخستین همایش منطقه ای ارزیابی آموزش دروس علوم پایه، چالش ها ورهیافت ها

نخستین همایش منطقه ای ارزیابی آموزش دروس علوم پایه، چالش ها ورهیافت ها

ارزشيابي يك فرآيند نظام مدار براي جمع آوري، تحليل، و تفسير اطلاعات است كه يكي از اجزاي مهم و لاينفك يادگيري هر برنامه آموزشي محسوب مي شود. ارزشيابي آموزشي از اواسط دهه 1960 حائز اهميت شناخته شد. امروزه نيز بدون ترديد بايد اذعان داشت كه ارزشيابي به علت ماهيت و عملكرد خاص خود در هر گونه نظام آموزشي يكي از گسترده ترين و جنجال برانگيزترين مباحث آموزشي است. استفاده از نتايج ارزشيابي بويژه ارزشيابي پيشرفت تحصيلي، نه تنها براي قضاوت درباره عملكرد يادگيرندگان، سنجش پيشرفت در طول زمان، تشخيص مشكلات فراگيران، برانگيختن فراگيران براي مطالعه، تبديل بررسي هاي كيفي عملكرد به كمي، مقايسه هر فرد با توانائي هاي خودش، نظارت و هدايت گام به گام فراگيران، ايجاد فرصت براي خود ارزيابي فردي و گروهي، بلكه براي داوري اثربخشي كيفيت آموزش و روش ها و مواد آموزشي نيز مفيد هستند.

با وجود تاكيد بيشتر بر رويكردها و روش هاي تدريس، مشاهده مي شود كه گاه موضوع مهم ارزشيابي در فرايند تدريس مورد توجه لازم قرار نمي گيرد يا با دقت كافي انجام نمي شود كه اين موجب اختلال در كل فرايند مي شود. همايش رويكردهاي نوين ارزيابي آموزش دروس علوم پايه، چالش ها و رهيافت ها به منظور تاكيد بيشتر بر جنبه هاي جديد ارزشيابي و آشنايي و معرفي رويكردهاي جديدي كه قابليت اجراء به عنوان مكمل يا جايگزين رويكردهاي قديمي برگزاري مي شود.

 

محورهاي همايش:

-  پيشرفت تحصيلي
-  سبكهاي تفكر و يادگيري
-  تغيير رفتار و مديريت كلاس
-  راهبردهاي فراگيري، مطالعه و فراشناخت
-  چالش هاي فرارو و رويكردهاي جديد
-  نظريه هاي ياددهي،  يادگيري و انگيزش
-  سنجش و ارزيابي آموزشي
-  مدرس توانمند

نظرات