اولین کنفرانس ملی سبک زندگی

اولین کنفرانس ملی سبک زندگی

هدف از برگزاري اين كنفرانس، تبيين مباني و استانداردهاي الگوسازي سبك زندگي با رويكرد اسلامي و ايراني و به عنوان عنصري الهام بخش در جهت اعتلاي تمدن اسلامي در جهان است.

اهداف و موضوعات كنفرانس:

- شناسايي حوزه هاي شناختي مختلف كه در آنها «سبك زندگي» در شكل گيري فعاليتها و رفتارهاي انساني مؤثر است.
- آسيب شناسي «سبك زندگي» به روش فعلي در حوزه هاي مختلف در سطح ملي وتعريف الگوهاي مطلوب و تعيين نقشه راه براي اصلاح آنها
- ارائه مطالعات تطبيقي در جهت شناخت الگوهاي مناسب سبك زندگي با استفاده از تجارب جهاني و بررسي و نقد آنها از ديدگاه اسلامي و ايراني
- شناسايي سازمانها، نهادها، نخبگان و اقشاري كه مي توانند در تهيه الگوهاي مختلف «سبك زندگي» در كشور فعال يا تأثير گذار باشند.

محورهاي كنفرانس:

- سبك زندگي و تمدن اسلامي، ايراني
- رويكردها و الگوهاي نوين سبك زندگي
- سبك زندگي؛ بيمه، رفاه و تأمين اجتماعي
- شناسايي و ايجاد الگوهاي بومي سبك زندگي
- نقش حاكميت در الگوسازي و بهبود سبك زندگي
- نقش سازمانهاي مردم نهاد ملي و بين المللي در ترويج سبك زندگي
- سبك زندگي و الگوهاي نوين آموزش و توسعه
- سبك زندگي و الگوهاي اقتصادي
- سبك زندگي و الگوهاي كسب و كار و كارآفريني
- سبك زندگي و تعادل بين كار و زندگي
- هنر و سبك زندگي

نظرات