دومین همایش ملی توسعه و پرورش ماهیان سردآبی

دومین همایش ملی توسعه و پرورش ماهیان سردآبی

محورهاي همايش:


- تكثير، پرورش و مديريت ماهيان سردآبي
- تغذيه ماهيان سردآبي
- مهندسي آبزيان و فن آوري هاي نوين در بخش ماهيان سردآبي
- صنايع جانبي و فرآوري ماهيان سردآبي
- مصرف و ارزش غذايي ماهيان سردآبي
- بهداشت و بيماريهاي ماهيان سردآبي
- مسائل زيست محيطي، عوامل طبيعي و توسعه پايدار در زمينه ماهيان سردآبي
- سرمايه گذاري، بازاريابي، توسعه صادرات، ملاحظات اجتماعي و اقتصادي در حيطه ماهيان سردآبي

 

نظرات